Reklamačný poriadok | Svietidlá LEDLUX

Podporte náš obchod v súťaži ShopRoku 2019 »

Logo
Potrebujete poradiť?
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Nakúpte ešte za 50 € a dopravu v rámci SR máte ZADARMO

 

Návrhy osvetlenia

 

 

25 rokov na trhu

Osobný odber Vajnorská 135

Doprava zadarmo od 50 €

 

  

Zľava 3%

 

 

ONLINE katalógy

Katalógy výrobcov

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
  3. Reklamácia / ARS
Reklamačný poriadok LEDLUX, s.r.o.

 

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.ledlux.sk.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky sa kupujúcemu odporúča následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci oprávnený informovať dopravcu, vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom, následne bezodkladne písomne informovať aj predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady tovaru spôsobené kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním tovaru kupujúcim).

Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Na tovar zakúpený v internetovom obchode platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa prvej vety tohto bodu, platí záručná doba vyznačená na tovare, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady.

Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel užívania, na vady kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

  • Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo len časti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady (napr. chýba nejaká časť alebo je tovar poškodený, no nebráni to v jeho riadnom používaní – napríklad poškriabanie), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Začne plynúť až dňom prevzatia tovaru kupujúcim po vybavení reklamácie (dňom ukončenia reklamácie).

Postup pri vybavovaní reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť predávajúcemu vadný tovar a doklad o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné doručiť na adresu firmy predávajúceho. Kupujúci má nárok na preplatenie všetkých nákladov, ktoré mu vznikli pri uplatnení reklamácie. Predávajúci zásielky na dobierku nepreberá, odporúčame tovar poistiť.

Reklamácia sa uplatňuje osobne na prevádzke firmy, prípadne poštou na adrese:

LEDLUX s.r.o.

Lachova 1608/24

851 03 Bratislava

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár (.PDF).

Po doručení reklamovaného tovaru predávajúci spíše reklamačný protokol, v ktorom uvedie: meno a adresu kupujúceho, názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku, dátum, kedy bola reklamácia uplatnená, termín, dokedy bude vyriešená reklamácia, súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku (prípadného príslušenstva) na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie doručiť ihneď kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný písomne a zároveň mu bude doručený prostredníctvom kontaktného e-mailu reklamačný protokol. Kupujúci je povinný po písomnej výzve predávajúceho prevziať si tovar na adrese firmy predávajúceho. Kupujúci je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii.

 

 

Alternatívne riešenie sporov a platforma RSO

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ledlux@ledlux.sk) a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.. Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Kupujúci podáva tento návrh písomne alebo elektronicky (alebo aj ústne) tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať.

Platforma riešenia sporov ONLINE (RSO)

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

 

Top značky svietidiel

XALArtemideLUCEPLANLedsC4FlosAXO LightZuma LineACB IluminacionVIBIALinea Light | STILNOVOEstiluzLODES (Studio Italia Design)AZzardoWever & DucréFOSCARINIREDO GroupLEDVANCE | OsramSECTO Design

Všetky značky na e-shope »

 

 

Svietidlá LEDLUX - predaj kvalitného osvetlenia, LED svietidlá, lustre, lampy, žiarovky

Ponúkame interiérovévonkajšie osvetlenie, LED svietidlá, lustre, žiarovky, lampy, svetlá, zásuvky a vypínače. U nás nájdete široký výber produktov, ako aj odborné poradenstvo, návrhy svietidiel, montáž - všetko ohľadom osvetlenia na jednom mieste.

 

© Copyright 2023 | LEDLUX, s.r.o.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk